• Anatoly V. Kasatkin
  • Natalia V. Zubkova
  • Radek Škoda
  • Igor V. Pekov
  • Atali A. Agakhanov
  • Vladislav V. Gurzhiy
  • Dmitriy A. Ksenofontov
  • Dmitriy I. Belakovskiy
  • Aleksey M. Kuznetsov
Язык оригиналаанглийский
Число страниц24
ЖурналMineralogical Magazine
DOI
СостояниеЭлектронная публикация перед печатью - мая 2024

ID: 120139974