DOI

 • Olga E. Eremina
 • Nikita R. Yarenkov
 • Gulia I. Bikbaeva
 • Olesya O. Kapitanova
 • Mariia V. Samodelova
 • Tatyana N. Shekhovtsova
 • Ilya E. Kolesnikov
 • Alexander V. Syuy
 • Aleksey V. Arsenin
 • Valentyn S. Volkov
 • Gleb I. Tselikov
 • Sergey M. Novikov
 • Alina A. Manshina
 • Irina A. Veselova
Язык оригиналаанглийский
Номер статьи124970
ЖурналTalanta
Том266
Номер выпуска1
Дата раннего онлайн-доступа1 июл 2023
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 янв 2024

  Предметные области Scopus

 • Биоматериалы

ID: 107412178