The Khasurty Fossil Insect Lagerstätte

D. S. Kopylov, A. P. Rasnitsyn, D. S. Aristov, A. S. Bashkuev, N. V. Bazhenova, V. Yu Dmitriev, A. V. Gorochov, M. S. Ignatov, V. D. Ivanov, A. V. Khramov, A. A. Legalov, E. D. Lukashevich, Yu S. Mamontov, S. I. Melnitsky, B. Ogłaza, A. G. Ponomarenko, A. A. Prokin, O. V. Ryzhkova, A. S. Shmakov, N. D. SinitshenkovaA. Yu Solodovnikov, O. D. Strelnikova, I. D. Sukacheva, A. V. Uliakhin, D. V. Vasilenko, P. Wegierek, E. V. Yan, M. Zmarzły

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «The Khasurty Fossil Insect Lagerstätte». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Науки об окружающей среде