Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

I. S. Antipin, M. A. Kazymova, M. A. Kuznetsov, A. V. Vasilyev, M. A. Ishchenko, A. A. Kiryushkin, L. M. Kuznetsova, S. V. Makarenko, V. A. Ostrovskii, M. L. Petrov, O. V. Solod, Yu G. Trishin, I. P. Yakovlev, V. G. Nenaidenko, E. K. Beloglazkina, I. P. Beletskaya, Yu A. Ustynyuk, P. A. Solov’ev, I. V. Ivanov, E. V. MalinaN. V. Sivova, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, N. A. Pozharskaya, V. F. Traven’, A. E. Shchekotikhin, A. V. Varlamov, T. N. Borisova, Yu A. Lesina, E. A. Krasnokutskaya, S. I. Rogozhnikov, S. N. Shurov, T. P. Kustova, M. V. Klyuev, O. G. Khelevina, P. A. Stuzhin, A. Yu Fedorov, A. V. Gushchin, V. A. Dodonov, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, V. Yu Orlov, A. P. Kriven’ko, O. V. Fedotova, N. V. Pchelintseva, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, A. Yu Klimochkina, V. N. Kuryatnikov, Yu A. Malinovskaya, A. S. Levina, O. E. Zhuravlev, L. I. Voronchikhina, A. S. Fisyuk, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, I. V. Aksenova

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

25 Цитирования (Scopus)

Выдержка

The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

Язык оригиналаанглийский
ЖурналRussian Journal of Organic Chemistry
Том53
Номер выпуска9
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 сен 2017

Отпечаток

Organic Chemistry

Предметные области Scopus

  • Органическая химия

Цитировать

Antipin, I. S. ; Kazymova, M. A. ; Kuznetsov, M. A. ; Vasilyev, A. V. ; Ishchenko, M. A. ; Kiryushkin, A. A. ; Kuznetsova, L. M. ; Makarenko, S. V. ; Ostrovskii, V. A. ; Petrov, M. L. ; Solod, O. V. ; Trishin, Yu G. ; Yakovlev, I. P. ; Nenaidenko, V. G. ; Beloglazkina, E. K. ; Beletskaya, I. P. ; Ustynyuk, Yu A. ; Solov’ev, P. A. ; Ivanov, I. V. ; Malina, E. V. ; Sivova, N. V. ; Negrebetskii, V. V. ; Baukov, Yu I. ; Pozharskaya, N. A. ; Traven’, V. F. ; Shchekotikhin, A. E. ; Varlamov, A. V. ; Borisova, T. N. ; Lesina, Yu A. ; Krasnokutskaya, E. A. ; Rogozhnikov, S. I. ; Shurov, S. N. ; Kustova, T. P. ; Klyuev, M. V. ; Khelevina, O. G. ; Stuzhin, P. A. ; Fedorov, A. Yu ; Gushchin, A. V. ; Dodonov, V. A. ; Kolobov, A. V. ; Plakhtinskii, V. V. ; Orlov, V. Yu ; Kriven’ko, A. P. ; Fedotova, O. V. ; Pchelintseva, N. V. ; Charushin, V. N. ; Chupakhin, O. N. ; Klimochkin, Yu N. ; Klimochkina, A. Yu ; Kuryatnikov, V. N. ; Malinovskaya, Yu A. ; Levina, A. S. ; Zhuravlev, O. E. ; Voronchikhina, L. I. ; Fisyuk, A. S. ; Aksenov, A. V. ; Aksenov, N. A. ; Aksenova, I. V. / Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. В: Russian Journal of Organic Chemistry. 2017 ; Том 53, № 9.
@article{456541e5641c46c4a881c47eff6d3abd,
title = "Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia",
abstract = "The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.",
author = "Antipin, {I. S.} and Kazymova, {M. A.} and Kuznetsov, {M. A.} and Vasilyev, {A. V.} and Ishchenko, {M. A.} and Kiryushkin, {A. A.} and Kuznetsova, {L. M.} and Makarenko, {S. V.} and Ostrovskii, {V. A.} and Petrov, {M. L.} and Solod, {O. V.} and Trishin, {Yu G.} and Yakovlev, {I. P.} and Nenaidenko, {V. G.} and Beloglazkina, {E. K.} and Beletskaya, {I. P.} and Ustynyuk, {Yu A.} and Solov’ev, {P. A.} and Ivanov, {I. V.} and Malina, {E. V.} and Sivova, {N. V.} and Negrebetskii, {V. V.} and Baukov, {Yu I.} and Pozharskaya, {N. A.} and Traven’, {V. F.} and Shchekotikhin, {A. E.} and Varlamov, {A. V.} and Borisova, {T. N.} and Lesina, {Yu A.} and Krasnokutskaya, {E. A.} and Rogozhnikov, {S. I.} and Shurov, {S. N.} and Kustova, {T. P.} and Klyuev, {M. V.} and Khelevina, {O. G.} and Stuzhin, {P. A.} and Fedorov, {A. Yu} and Gushchin, {A. V.} and Dodonov, {V. A.} and Kolobov, {A. V.} and Plakhtinskii, {V. V.} and Orlov, {V. Yu} and Kriven’ko, {A. P.} and Fedotova, {O. V.} and Pchelintseva, {N. V.} and Charushin, {V. N.} and Chupakhin, {O. N.} and Klimochkin, {Yu N.} and Klimochkina, {A. Yu} and Kuryatnikov, {V. N.} and Malinovskaya, {Yu A.} and Levina, {A. S.} and Zhuravlev, {O. E.} and Voronchikhina, {L. I.} and Fisyuk, {A. S.} and Aksenov, {A. V.} and Aksenov, {N. A.} and Aksenova, {I. V.}",
year = "2017",
month = "9",
day = "1",
doi = "10.1134/S1070428017090019",
language = "English",
volume = "53",
journal = "Russian Journal of Organic Chemistry",
issn = "1070-4280",
publisher = "МАИК {"}Наука/Интерпериодика{"}",
number = "9",

}

Antipin, IS, Kazymova, MA, Kuznetsov, MA, Vasilyev, AV, Ishchenko, MA, Kiryushkin, AA, Kuznetsova, LM, Makarenko, SV, Ostrovskii, VA, Petrov, ML, Solod, OV, Trishin, YG, Yakovlev, IP, Nenaidenko, VG, Beloglazkina, EK, Beletskaya, IP, Ustynyuk, YA, Solov’ev, PA, Ivanov, IV, Malina, EV, Sivova, NV, Negrebetskii, VV, Baukov, YI, Pozharskaya, NA, Traven’, VF, Shchekotikhin, AE, Varlamov, AV, Borisova, TN, Lesina, YA, Krasnokutskaya, EA, Rogozhnikov, SI, Shurov, SN, Kustova, TP, Klyuev, MV, Khelevina, OG, Stuzhin, PA, Fedorov, AY, Gushchin, AV, Dodonov, VA, Kolobov, AV, Plakhtinskii, VV, Orlov, VY, Kriven’ko, AP, Fedotova, OV, Pchelintseva, NV, Charushin, VN, Chupakhin, ON, Klimochkin, YN, Klimochkina, AY, Kuryatnikov, VN, Malinovskaya, YA, Levina, AS, Zhuravlev, OE, Voronchikhina, LI, Fisyuk, AS, Aksenov, AV, Aksenov, NA & Aksenova, IV 2017, 'Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia', Russian Journal of Organic Chemistry, том. 53, № 9. https://doi.org/10.1134/S1070428017090019

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia. / Antipin, I. S.; Kazymova, M. A.; Kuznetsov, M. A.; Vasilyev, A. V.; Ishchenko, M. A.; Kiryushkin, A. A.; Kuznetsova, L. M.; Makarenko, S. V.; Ostrovskii, V. A.; Petrov, M. L.; Solod, O. V.; Trishin, Yu G.; Yakovlev, I. P.; Nenaidenko, V. G.; Beloglazkina, E. K.; Beletskaya, I. P.; Ustynyuk, Yu A.; Solov’ev, P. A.; Ivanov, I. V.; Malina, E. V.; Sivova, N. V.; Negrebetskii, V. V.; Baukov, Yu I.; Pozharskaya, N. A.; Traven’, V. F.; Shchekotikhin, A. E.; Varlamov, A. V.; Borisova, T. N.; Lesina, Yu A.; Krasnokutskaya, E. A.; Rogozhnikov, S. I.; Shurov, S. N.; Kustova, T. P.; Klyuev, M. V.; Khelevina, O. G.; Stuzhin, P. A.; Fedorov, A. Yu; Gushchin, A. V.; Dodonov, V. A.; Kolobov, A. V.; Plakhtinskii, V. V.; Orlov, V. Yu; Kriven’ko, A. P.; Fedotova, O. V.; Pchelintseva, N. V.; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Klimochkin, Yu N.; Klimochkina, A. Yu; Kuryatnikov, V. N.; Malinovskaya, Yu A.; Levina, A. S.; Zhuravlev, O. E.; Voronchikhina, L. I.; Fisyuk, A. S.; Aksenov, A. V.; Aksenov, N. A.; Aksenova, I. V.

В: Russian Journal of Organic Chemistry, Том 53, № 9, 01.09.2017.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

TY - JOUR

T1 - Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

AU - Antipin, I. S.

AU - Kazymova, M. A.

AU - Kuznetsov, M. A.

AU - Vasilyev, A. V.

AU - Ishchenko, M. A.

AU - Kiryushkin, A. A.

AU - Kuznetsova, L. M.

AU - Makarenko, S. V.

AU - Ostrovskii, V. A.

AU - Petrov, M. L.

AU - Solod, O. V.

AU - Trishin, Yu G.

AU - Yakovlev, I. P.

AU - Nenaidenko, V. G.

AU - Beloglazkina, E. K.

AU - Beletskaya, I. P.

AU - Ustynyuk, Yu A.

AU - Solov’ev, P. A.

AU - Ivanov, I. V.

AU - Malina, E. V.

AU - Sivova, N. V.

AU - Negrebetskii, V. V.

AU - Baukov, Yu I.

AU - Pozharskaya, N. A.

AU - Traven’, V. F.

AU - Shchekotikhin, A. E.

AU - Varlamov, A. V.

AU - Borisova, T. N.

AU - Lesina, Yu A.

AU - Krasnokutskaya, E. A.

AU - Rogozhnikov, S. I.

AU - Shurov, S. N.

AU - Kustova, T. P.

AU - Klyuev, M. V.

AU - Khelevina, O. G.

AU - Stuzhin, P. A.

AU - Fedorov, A. Yu

AU - Gushchin, A. V.

AU - Dodonov, V. A.

AU - Kolobov, A. V.

AU - Plakhtinskii, V. V.

AU - Orlov, V. Yu

AU - Kriven’ko, A. P.

AU - Fedotova, O. V.

AU - Pchelintseva, N. V.

AU - Charushin, V. N.

AU - Chupakhin, O. N.

AU - Klimochkin, Yu N.

AU - Klimochkina, A. Yu

AU - Kuryatnikov, V. N.

AU - Malinovskaya, Yu A.

AU - Levina, A. S.

AU - Zhuravlev, O. E.

AU - Voronchikhina, L. I.

AU - Fisyuk, A. S.

AU - Aksenov, A. V.

AU - Aksenov, N. A.

AU - Aksenova, I. V.

PY - 2017/9/1

Y1 - 2017/9/1

N2 - The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

AB - The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85034957236&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1134/S1070428017090019

DO - 10.1134/S1070428017090019

M3 - Review article

AN - SCOPUS:85034957236

VL - 53

JO - Russian Journal of Organic Chemistry

JF - Russian Journal of Organic Chemistry

SN - 1070-4280

IS - 9

ER -