Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

I. S. Antipin, M. A. Kazymova, M. A. Kuznetsov, A. V. Vasilyev, M. A. Ishchenko, A. A. Kiryushkin, L. M. Kuznetsova, S. V. Makarenko, V. A. Ostrovskii, M. L. Petrov, O. V. Solod, Yu G. Trishin, I. P. Yakovlev, V. G. Nenaidenko, E. K. Beloglazkina, I. P. Beletskaya, Yu A. Ustynyuk, P. A. Solov’ev, I. V. Ivanov, E. V. MalinaN. V. Sivova, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, N. A. Pozharskaya, V. F. Traven’, A. E. Shchekotikhin, A. V. Varlamov, T. N. Borisova, Yu A. Lesina, E. A. Krasnokutskaya, S. I. Rogozhnikov, S. N. Shurov, T. P. Kustova, M. V. Klyuev, O. G. Khelevina, P. A. Stuzhin, A. Yu Fedorov, A. V. Gushchin, V. A. Dodonov, A. V. Kolobov, V. V. Plakhtinskii, V. Yu Orlov, A. P. Kriven’ko, O. V. Fedotova, N. V. Pchelintseva, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, A. Yu Klimochkina, V. N. Kuryatnikov, Yu A. Malinovskaya, A. S. Levina, O. E. Zhuravlev, L. I. Voronchikhina, A. S. Fisyuk, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, I. V. Aksenova

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

26 Цитирования (Scopus)

Аннотация

The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now.

Язык оригиналаанглийский
ЖурналRussian Journal of Organic Chemistry
Том53
Номер выпуска9
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 сен 2017

    Fingerprint

Предметные области Scopus

  • Органическая химия

Цитировать