“Nanyang Huizhong (?-775) jiqi Chan sixiang: Nanyang Huizhong yulu Xixia wenben yu Han wenben bijiao yanjiu.” (Chan Teaching of Nanyang Huizhong: comparative research of Chinese and Tangut versions of Huizhong yulu)

К. Ю. Солонин

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборникенаучная

Язык оригиналаКитайский
Название основной публикацииNie Hongyin, Sub Bojun eds., Zhongguo duowenzi shidai de lishi wenxian yanjiu.
ИздательShehui kexue wenxian chubanshe
СостояниеОпубликовано - 2010
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать