Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

A. I. Konovalov, I. S. Antipin, V. A. Burilov, T. I. Madzhidov, A. R. Kurbangalieva, A. V. Nemtarev, S. E. Solovieva, I. I. Stoikov, V. A. Mamedov, L. Ya Zakharova, E. L. Gavrilova, O. G. Sinyashin, I. A. Balova, A. V. Vasilyev, I. G. Zenkevich, M. Yu Krasavin, M. A. Kuznetsov, A. P. Molchanov, M. S. Novikov, V. A. NikolaevL. L. Rodina, A. F. Khlebnikov, I. P. Beletskaya, S. Z. Vatsadze, S. P. Gromov, N. V. Zyk, A. T. Lebedev, D. A. Lemenovskii, V. S. Petrosyan, V. G. Nenaidenko, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, T. A. Shmigol’, A. A. Korlyukov, A. S. Tikhomirov, A. E. Shchekotikhin, V. F. Traven’, L. G. Voskresenskii, F. I. Zubkov, O. A. Golubchikov, A. S. Semeikin, D. B. Berezin, P. A. Stuzhin, V. D. Filimonov, E. A. Krasnokutskaya, A. Yu Fedorov, A. V. Nyuchev, V. Yu Orlov, R. S. Begunov, A. I. Rusakov, A. V. Kolobov, E. R. Kofanov, O. V. Fedotova, A. Yu Egorova, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, V. A. Osyanin, A. N. Reznikov, A. S. Fisyuk, G. P. Sagitullina, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, M. K. Grachev, V. I. Maslennikova, M. P. Koroteev, A. K. Brel’, S. V. Lisina, S. M. Medvedeva, Kh S. Shikhaliev, G. A. Suboch, M. S. Tovbis, L. M. Mironovich, S. M. Ivanov, S. V. Kurbatov, M. E. Kletskii, O. N. Burov, K. I. Kobrakov, D. N. Kuznetsov

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

26 Цитирования (Scopus)

Выдержка

This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)157-371
Число страниц215
ЖурналRussian Journal of Organic Chemistry
Том54
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 фев 2018

Отпечаток

Organic Chemistry

Предметные области Scopus

  • Органическая химия

Цитировать

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., ... Kuznetsov, D. N. (2018). Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities. Russian Journal of Organic Chemistry, 54(2), 157-371. https://doi.org/10.1134/S107042801802001X
Konovalov, A. I. ; Antipin, I. S. ; Burilov, V. A. ; Madzhidov, T. I. ; Kurbangalieva, A. R. ; Nemtarev, A. V. ; Solovieva, S. E. ; Stoikov, I. I. ; Mamedov, V. A. ; Zakharova, L. Ya ; Gavrilova, E. L. ; Sinyashin, O. G. ; Balova, I. A. ; Vasilyev, A. V. ; Zenkevich, I. G. ; Krasavin, M. Yu ; Kuznetsov, M. A. ; Molchanov, A. P. ; Novikov, M. S. ; Nikolaev, V. A. ; Rodina, L. L. ; Khlebnikov, A. F. ; Beletskaya, I. P. ; Vatsadze, S. Z. ; Gromov, S. P. ; Zyk, N. V. ; Lebedev, A. T. ; Lemenovskii, D. A. ; Petrosyan, V. S. ; Nenaidenko, V. G. ; Negrebetskii, V. V. ; Baukov, Yu I. ; Shmigol’, T. A. ; Korlyukov, A. A. ; Tikhomirov, A. S. ; Shchekotikhin, A. E. ; Traven’, V. F. ; Voskresenskii, L. G. ; Zubkov, F. I. ; Golubchikov, O. A. ; Semeikin, A. S. ; Berezin, D. B. ; Stuzhin, P. A. ; Filimonov, V. D. ; Krasnokutskaya, E. A. ; Fedorov, A. Yu ; Nyuchev, A. V. ; Orlov, V. Yu ; Begunov, R. S. ; Rusakov, A. I. ; Kolobov, A. V. ; Kofanov, E. R. ; Fedotova, O. V. ; Egorova, A. Yu ; Charushin, V. N. ; Chupakhin, O. N. ; Klimochkin, Yu N. ; Osyanin, V. A. ; Reznikov, A. N. ; Fisyuk, A. S. ; Sagitullina, G. P. ; Aksenov, A. V. ; Aksenov, N. A. ; Grachev, M. K. ; Maslennikova, V. I. ; Koroteev, M. P. ; Brel’, A. K. ; Lisina, S. V. ; Medvedeva, S. M. ; Shikhaliev, Kh S. ; Suboch, G. A. ; Tovbis, M. S. ; Mironovich, L. M. ; Ivanov, S. M. ; Kurbatov, S. V. ; Kletskii, M. E. ; Burov, O. N. ; Kobrakov, K. I. ; Kuznetsov, D. N. / Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities. В: Russian Journal of Organic Chemistry. 2018 ; Том 54, № 2. стр. 157-371.
@article{4f328b35f1604cb68e55212cb31bbc46,
title = "Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities",
abstract = "This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.",
author = "Konovalov, {A. I.} and Antipin, {I. S.} and Burilov, {V. A.} and Madzhidov, {T. I.} and Kurbangalieva, {A. R.} and Nemtarev, {A. V.} and Solovieva, {S. E.} and Stoikov, {I. I.} and Mamedov, {V. A.} and Zakharova, {L. Ya} and Gavrilova, {E. L.} and Sinyashin, {O. G.} and Balova, {I. A.} and Vasilyev, {A. V.} and Zenkevich, {I. G.} and Krasavin, {M. Yu} and Kuznetsov, {M. A.} and Molchanov, {A. P.} and Novikov, {M. S.} and Nikolaev, {V. A.} and Rodina, {L. L.} and Khlebnikov, {A. F.} and Beletskaya, {I. P.} and Vatsadze, {S. Z.} and Gromov, {S. P.} and Zyk, {N. V.} and Lebedev, {A. T.} and Lemenovskii, {D. A.} and Petrosyan, {V. S.} and Nenaidenko, {V. G.} and Negrebetskii, {V. V.} and Baukov, {Yu I.} and Shmigol’, {T. A.} and Korlyukov, {A. A.} and Tikhomirov, {A. S.} and Shchekotikhin, {A. E.} and Traven’, {V. F.} and Voskresenskii, {L. G.} and Zubkov, {F. I.} and Golubchikov, {O. A.} and Semeikin, {A. S.} and Berezin, {D. B.} and Stuzhin, {P. A.} and Filimonov, {V. D.} and Krasnokutskaya, {E. A.} and Fedorov, {A. Yu} and Nyuchev, {A. V.} and Orlov, {V. Yu} and Begunov, {R. S.} and Rusakov, {A. I.} and Kolobov, {A. V.} and Kofanov, {E. R.} and Fedotova, {O. V.} and Egorova, {A. Yu} and Charushin, {V. N.} and Chupakhin, {O. N.} and Klimochkin, {Yu N.} and Osyanin, {V. A.} and Reznikov, {A. N.} and Fisyuk, {A. S.} and Sagitullina, {G. P.} and Aksenov, {A. V.} and Aksenov, {N. A.} and Grachev, {M. K.} and Maslennikova, {V. I.} and Koroteev, {M. P.} and Brel’, {A. K.} and Lisina, {S. V.} and Medvedeva, {S. M.} and Shikhaliev, {Kh S.} and Suboch, {G. A.} and Tovbis, {M. S.} and Mironovich, {L. M.} and Ivanov, {S. M.} and Kurbatov, {S. V.} and Kletskii, {M. E.} and Burov, {O. N.} and Kobrakov, {K. I.} and Kuznetsov, {D. N.}",
year = "2018",
month = "2",
day = "1",
doi = "10.1134/S107042801802001X",
language = "English",
volume = "54",
pages = "157--371",
journal = "Russian Journal of Organic Chemistry",
issn = "1070-4280",
publisher = "МАИК {"}Наука/Интерпериодика{"}",
number = "2",

}

Konovalov, AI, Antipin, IS, Burilov, VA, Madzhidov, TI, Kurbangalieva, AR, Nemtarev, AV, Solovieva, SE, Stoikov, II, Mamedov, VA, Zakharova, LY, Gavrilova, EL, Sinyashin, OG, Balova, IA, Vasilyev, AV, Zenkevich, IG, Krasavin, MY, Kuznetsov, MA, Molchanov, AP, Novikov, MS, Nikolaev, VA, Rodina, LL, Khlebnikov, AF, Beletskaya, IP, Vatsadze, SZ, Gromov, SP, Zyk, NV, Lebedev, AT, Lemenovskii, DA, Petrosyan, VS, Nenaidenko, VG, Negrebetskii, VV, Baukov, YI, Shmigol’, TA, Korlyukov, AA, Tikhomirov, AS, Shchekotikhin, AE, Traven’, VF, Voskresenskii, LG, Zubkov, FI, Golubchikov, OA, Semeikin, AS, Berezin, DB, Stuzhin, PA, Filimonov, VD, Krasnokutskaya, EA, Fedorov, AY, Nyuchev, AV, Orlov, VY, Begunov, RS, Rusakov, AI, Kolobov, AV, Kofanov, ER, Fedotova, OV, Egorova, AY, Charushin, VN, Chupakhin, ON, Klimochkin, YN, Osyanin, VA, Reznikov, AN, Fisyuk, AS, Sagitullina, GP, Aksenov, AV, Aksenov, NA, Grachev, MK, Maslennikova, VI, Koroteev, MP, Brel’, AK, Lisina, SV, Medvedeva, SM, Shikhaliev, KS, Suboch, GA, Tovbis, MS, Mironovich, LM, Ivanov, SM, Kurbatov, SV, Kletskii, ME, Burov, ON, Kobrakov, KI & Kuznetsov, DN 2018, 'Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities', Russian Journal of Organic Chemistry, том. 54, № 2, стр. 157-371. https://doi.org/10.1134/S107042801802001X

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities. / Konovalov, A. I.; Antipin, I. S.; Burilov, V. A.; Madzhidov, T. I.; Kurbangalieva, A. R.; Nemtarev, A. V.; Solovieva, S. E.; Stoikov, I. I.; Mamedov, V. A.; Zakharova, L. Ya; Gavrilova, E. L.; Sinyashin, O. G.; Balova, I. A.; Vasilyev, A. V.; Zenkevich, I. G.; Krasavin, M. Yu; Kuznetsov, M. A.; Molchanov, A. P.; Novikov, M. S.; Nikolaev, V. A.; Rodina, L. L.; Khlebnikov, A. F.; Beletskaya, I. P.; Vatsadze, S. Z.; Gromov, S. P.; Zyk, N. V.; Lebedev, A. T.; Lemenovskii, D. A.; Petrosyan, V. S.; Nenaidenko, V. G.; Negrebetskii, V. V.; Baukov, Yu I.; Shmigol’, T. A.; Korlyukov, A. A.; Tikhomirov, A. S.; Shchekotikhin, A. E.; Traven’, V. F.; Voskresenskii, L. G.; Zubkov, F. I.; Golubchikov, O. A.; Semeikin, A. S.; Berezin, D. B.; Stuzhin, P. A.; Filimonov, V. D.; Krasnokutskaya, E. A.; Fedorov, A. Yu; Nyuchev, A. V.; Orlov, V. Yu; Begunov, R. S.; Rusakov, A. I.; Kolobov, A. V.; Kofanov, E. R.; Fedotova, O. V.; Egorova, A. Yu; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Klimochkin, Yu N.; Osyanin, V. A.; Reznikov, A. N.; Fisyuk, A. S.; Sagitullina, G. P.; Aksenov, A. V.; Aksenov, N. A.; Grachev, M. K.; Maslennikova, V. I.; Koroteev, M. P.; Brel’, A. K.; Lisina, S. V.; Medvedeva, S. M.; Shikhaliev, Kh S.; Suboch, G. A.; Tovbis, M. S.; Mironovich, L. M.; Ivanov, S. M.; Kurbatov, S. V.; Kletskii, M. E.; Burov, O. N.; Kobrakov, K. I.; Kuznetsov, D. N.

В: Russian Journal of Organic Chemistry, Том 54, № 2, 01.02.2018, стр. 157-371.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

TY - JOUR

T1 - Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

AU - Konovalov, A. I.

AU - Antipin, I. S.

AU - Burilov, V. A.

AU - Madzhidov, T. I.

AU - Kurbangalieva, A. R.

AU - Nemtarev, A. V.

AU - Solovieva, S. E.

AU - Stoikov, I. I.

AU - Mamedov, V. A.

AU - Zakharova, L. Ya

AU - Gavrilova, E. L.

AU - Sinyashin, O. G.

AU - Balova, I. A.

AU - Vasilyev, A. V.

AU - Zenkevich, I. G.

AU - Krasavin, M. Yu

AU - Kuznetsov, M. A.

AU - Molchanov, A. P.

AU - Novikov, M. S.

AU - Nikolaev, V. A.

AU - Rodina, L. L.

AU - Khlebnikov, A. F.

AU - Beletskaya, I. P.

AU - Vatsadze, S. Z.

AU - Gromov, S. P.

AU - Zyk, N. V.

AU - Lebedev, A. T.

AU - Lemenovskii, D. A.

AU - Petrosyan, V. S.

AU - Nenaidenko, V. G.

AU - Negrebetskii, V. V.

AU - Baukov, Yu I.

AU - Shmigol’, T. A.

AU - Korlyukov, A. A.

AU - Tikhomirov, A. S.

AU - Shchekotikhin, A. E.

AU - Traven’, V. F.

AU - Voskresenskii, L. G.

AU - Zubkov, F. I.

AU - Golubchikov, O. A.

AU - Semeikin, A. S.

AU - Berezin, D. B.

AU - Stuzhin, P. A.

AU - Filimonov, V. D.

AU - Krasnokutskaya, E. A.

AU - Fedorov, A. Yu

AU - Nyuchev, A. V.

AU - Orlov, V. Yu

AU - Begunov, R. S.

AU - Rusakov, A. I.

AU - Kolobov, A. V.

AU - Kofanov, E. R.

AU - Fedotova, O. V.

AU - Egorova, A. Yu

AU - Charushin, V. N.

AU - Chupakhin, O. N.

AU - Klimochkin, Yu N.

AU - Osyanin, V. A.

AU - Reznikov, A. N.

AU - Fisyuk, A. S.

AU - Sagitullina, G. P.

AU - Aksenov, A. V.

AU - Aksenov, N. A.

AU - Grachev, M. K.

AU - Maslennikova, V. I.

AU - Koroteev, M. P.

AU - Brel’, A. K.

AU - Lisina, S. V.

AU - Medvedeva, S. M.

AU - Shikhaliev, Kh S.

AU - Suboch, G. A.

AU - Tovbis, M. S.

AU - Mironovich, L. M.

AU - Ivanov, S. M.

AU - Kurbatov, S. V.

AU - Kletskii, M. E.

AU - Burov, O. N.

AU - Kobrakov, K. I.

AU - Kuznetsov, D. N.

PY - 2018/2/1

Y1 - 2018/2/1

N2 - This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.

AB - This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85046906006&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1134/S107042801802001X

DO - 10.1134/S107042801802001X

M3 - Review article

AN - SCOPUS:85046906006

VL - 54

SP - 157

EP - 371

JO - Russian Journal of Organic Chemistry

JF - Russian Journal of Organic Chemistry

SN - 1070-4280

IS - 2

ER -

Konovalov AI, Antipin IS, Burilov VA, Madzhidov TI, Kurbangalieva AR, Nemtarev AV и соавт. Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities. Russian Journal of Organic Chemistry. 2018 Февр. 1;54(2):157-371. https://doi.org/10.1134/S107042801802001X