Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

A. I. Konovalov, I. S. Antipin, V. A. Burilov, T. I. Madzhidov, A. R. Kurbangalieva, A. V. Nemtarev, S. E. Solovieva, I. I. Stoikov, V. A. Mamedov, L. Ya Zakharova, E. L. Gavrilova, O. G. Sinyashin, I. A. Balova, A. V. Vasilyev, I. G. Zenkevich, M. Yu Krasavin, M. A. Kuznetsov, A. P. Molchanov, M. S. Novikov, V. A. NikolaevL. L. Rodina, A. F. Khlebnikov, I. P. Beletskaya, S. Z. Vatsadze, S. P. Gromov, N. V. Zyk, A. T. Lebedev, D. A. Lemenovskii, V. S. Petrosyan, V. G. Nenaidenko, V. V. Negrebetskii, Yu I. Baukov, T. A. Shmigol’, A. A. Korlyukov, A. S. Tikhomirov, A. E. Shchekotikhin, V. F. Traven’, L. G. Voskresenskii, F. I. Zubkov, O. A. Golubchikov, A. S. Semeikin, D. B. Berezin, P. A. Stuzhin, V. D. Filimonov, E. A. Krasnokutskaya, A. Yu Fedorov, A. V. Nyuchev, V. Yu Orlov, R. S. Begunov, A. I. Rusakov, A. V. Kolobov, E. R. Kofanov, O. V. Fedotova, A. Yu Egorova, V. N. Charushin, O. N. Chupakhin, Yu N. Klimochkin, V. A. Osyanin, A. N. Reznikov, A. S. Fisyuk, G. P. Sagitullina, A. V. Aksenov, N. A. Aksenov, M. K. Grachev, V. I. Maslennikova, M. P. Koroteev, A. K. Brel’, S. V. Lisina, S. M. Medvedeva, Kh S. Shikhaliev, G. A. Suboch, M. S. Tovbis, L. M. Mironovich, S. M. Ivanov, S. V. Kurbatov, M. E. Kletskii, O. N. Burov, K. I. Kobrakov, D. N. Kuznetsov

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статья

44 Цитирования (Scopus)

Аннотация

This review is devoted to the scientific achievements of the departments of organic chemistry in higher schools of Russia within the past decade.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)157-371
Число страниц215
ЖурналRussian Journal of Organic Chemistry
Том54
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 фев 2018

Предметные области Scopus

  • Органическая химия

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

  • Цитировать

    Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., ... Kuznetsov, D. N. (2018). Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities. Russian Journal of Organic Chemistry, 54(2), 157-371. https://doi.org/10.1134/S107042801802001X