In memory of Vadim Petrovich Romanov

L. Ts. Adzhemyan, E. V. Aksenova, A. P. Kovshik, A. E. Kuchma, V. L. Kuzmin, M. Yu. Nalimov, E. I. Rjumtsev, A. K. Shchekin, A. Yu. Val'kov, P. N. Vorontsov-Velyaminov, S. V. Ulyanov, V. M. Uzdin

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхредакционная статья

Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)159-160
Число страниц2
ЖурналNanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics
Том6
Номер выпуска2
СостояниеОпубликовано - апр 2015

Цитировать