Globalization and Development of Infrastructure

F.F. Rybakov, A.N. Lyakin, S. Cicko, V.M. Shavshukov, A.V. Novikov, A.G. Altunyan, G.E. Alpatov, V.J. Pashkus, E.M. Korostyshevskaya, T. Klie tik, V.V. Dengov, E. Dengova, P. Krá, V.V. Urazgaliev, T.V. Kotcofana, E. Gregová

Результат исследований: Книги, отчёты, сборникикнига, в т.ч. монография, учебник

Язык оригиналаанглийский
ИздательEDIS-Zilina University publisher
Число страниц359
ISBN (печатное издание)978-80-554-0719-7
СостояниеОпубликовано - 2013

Цитировать