Adherence and efficiency of lipid-lowering therapy in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia in Russia

M.V. Ezhov, N.A. Tmoyan, T. A. Rozhkova, D. V. Duplyakov, V. A. Salchenko, M.A. Kachkovskii, I. I. Shaposhnik, V. V. Genkel, V.S. Gurevich, S.A. Urazgildeeva, A.V. Tregubov, M. V. Muzalevskaya, S. S. Bazhan, O.V. Timoshenko, I.A. Urvanceva, K. G. Kozhokar, A.A. Sokolov, V. V. Tishko, O.I. Boeva, E. V. BolotovaA. M. Namitokov, Y.B. Kushnareva, T.Y. Kuznetsova, V. A. Korneva, D.Y. Bogdanov, E.E. Chichina, V.M. Soloviev, A.I. Ershova, A.N. Meshkov, V.I. Makogonenko, A.S. Galyavich, D.I. Sadykova, B.V. Pomogaybo, O.L. Barbarash, V.V. Kashtalap, E.A. Shutemova, I.G. Isaeva, R.A. Khokhlov, V.E. Oleynikov, I.V. Avdeeva, U.V. Chubykina, S.A. Bliznyuk, A.S. Alieva, V.V. Ovsyannikova, G.I. Furmenko, T.M. Chernykh, O.E. Abashina, A.R. Djanibekova, E.S. Slastnikova, L.F. Galimova, P.D. Duplyakova, V.O. Konstantinov, M.I. Voevoda

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхтезисы

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)e43
Число страниц1
ЖурналAtherosclerosis
Том315
СостояниеОпубликовано - 2020
Событие89th EAS Congress - Helsinki, Финляндия
Продолжительность: 30 мая 20212 июн 2021

Цитировать