Τσακώνικες σπουδές στην Αγία Πετρούπολη και Αρχείο της Τσακωνιάς

Переведенное название: Цаконские исследования в Санкт-Петербурге и Цаконский архив

Максим Львович Кисилиер, Яннис Христодулу

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Переведенное названиеЦаконские исследования в Санкт-Петербурге и Цаконский архив
Язык оригиналановогреческий
Страницы (с-по)233-238
Число страниц6
ЖурналΧρονικά των Τσακώνων – Τόμος Α
ТомΚΓ΄
Номер выпуска1/2
СостояниеОпубликовано - 2018

Цитировать