Περί της γενικής στα Τσακώνικα ουσιαστικά

Переведенное название: О генитиве в цаконских существительных

Максим Львович Кисилиер, Дионисиос Мертирис

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Переведенное названиеО генитиве в цаконских существительных
Язык оригиналагреческий
Страницы (с-по)219-242
Число страниц24
ЖурналΧρονικά των Τσακώνων – Τόμος Α
ТомΚΓ΄
Номер выпуска2/2
СостояниеОпубликовано - 2018

Цитировать