Към въпроса за корелацията на пространствената семантика на граматическите компоненти в синтагмата (върху материал от български, полски и руски език).

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Язык оригиналане определен
Страницы (с-по)с. 105-111
ЖурналНаучни трудове. Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
Том28
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 1990
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать