„Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Аннотация

В дадената работа т. нар. „желателни“ („оптативни“) конструкции в българския език (Работи ми се. Не ми се прибира) се разглеждат в съпоставка с конструкциите, включващи личен или безличен глагол, изразяващ желание (искам / иска ми се). Българските модели се съпоставят с аналогичните руски форми. Обосновава се междуезиковата еквивалентност на руските и българските лични и безлични глаголи за желание, докато българската желателна конструкция и руският рефлексивно-дативен модел показват значителни разлики в семантиката и в правилата за пораждане на дадените конструкции. Върху материал от паралелния двуезичен корпус са анализирани различни преводачески решения.
Переведенное названиеDISPOSITIONAL REFLEXIVE CONSTRUCTIONS IN BULGARIAN AND THEIR RUSSIAN CORRESPONDENCES.
Язык оригиналаболгарский
Название основной публикацииДоклади от Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин»
Место публикацииСофия
Страницы141-150
Том2
СостояниеОпубликовано - мая 2021
СобытиеМеждународната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021) - ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“, София, Болгария
Продолжительность: 14 мая 202115 мая 2021
https://ibl.bas.bg/mezhdunarodna-godishna-konferentsiya-na-instituta-za-balgarski-ezik-vprof-lyubomir-andreytchinv-2021/

конференция

конференцияМеждународната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021)
Сокращенный заголовокConfIBL 2021
Страна/TерриторияБолгария
ГородСофия
Период14/05/2115/05/21
Адрес в сети Интернет

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «„Желателни“ конструкции в българския език и руските им съответствия». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать