Εξαρχαϊσμός στην Ελληνική γλώσσα της Κωνσταντινούπολης του ΙΘ΄ αιώνα

Valentina Fedchenko

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике

Язык оригиналагреческий
Название основной публикацииIdentites in the Greek world (from 1204 to the present day)
ИздательEuropean Society of Modern Greek Studies
Страницы171-177
ISBN (печатное издание)978-960-99699-5-6
СостояниеОпубликовано - 2011
Опубликовано для внешнего пользованияДа

Цитировать