Ένα ελληνικό ιδίωμα στην Ανατολική Ουκρανία (περιοχή Μαριούπολης)

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатья

Аннотация

В статье дается описание вариантов порядка слов и причин, влияющих на их выбор, в диалекте приазовских греков
Язык оригиналановогреческий
Страницы (с-по)156-166
ЖурналACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Том4
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 2008

Цитировать