• 482 всего цитирований публикаций, внесённых в Pure
  • 10 h-индекс по публикациям в Pure
1993 …2019
Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут показаны здесь.

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Результаты исследований 1993 2019

Application of lanthanum stearate monolayers as a metal-affinity sorbent for the selective sorption of soman adducts to human serum albumin

Babakov, V. N., Shreiner, E. V., Keltsieva, O. A., Dubrovskii, Y. A., Shilovskikh, V. V., Zorin, I. M., Sukhodolov, N. G., Zenkevich, I. G., Podolskaya, E. P. & Selyutin, A. A., 1 апр 2019, В : Talanta. 195, стр. 728-731 4 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьянаучнаярецензирование

Chromato-mass-spectrometric characterization of dialkyl phosphites

Зенкевич, И. Г. & Носова, В. Э., 2018, В : Journal of Analytical Chemistry. 73, 9, стр. 000-000

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьянаучнаярецензирование

Chronato-mass-spectral identification of unusual products of 4-isopropylphenol oxidation in aqueous solutions

Зенкевич, И. Г. & Пушкарева, Т. И., янв 2018, В : Russian Journal of General Chemistry. 88, 1, стр. 7-14 8 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьянаучнаярецензирование

1 цитирование (Scopus)

Comparative characterization of thermal isomerization rates of 6-phenyl-1,5-diazabicyclo[3.1.0]hexane at convection and microwave heating

Kornilova, T. A., Kostikov, R. R., Khlebnikov, A. F. & Zenkevich, I. G., 2018, В : Journal of Physical Organic Chemistry. 31, 7, e3843.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьянаучнаярецензирование

24 Цитирования (Scopus)

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., Nikolaev, V. A. и 59 др., Rodina, L. L., Khlebnikov, A. F., Beletskaya, I. P., Vatsadze, S. Z., Gromov, S. P., Zyk, N. V., Lebedev, A. T., Lemenovskii, D. A., Petrosyan, V. S., Nenaidenko, V. G., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Shmigol’, T. A., Korlyukov, A. A., Tikhomirov, A. S., Shchekotikhin, A. E., Traven’, V. F., Voskresenskii, L. G., Zubkov, F. I., Golubchikov, O. A., Semeikin, A. S., Berezin, D. B., Stuzhin, P. A., Filimonov, V. D., Krasnokutskaya, E. A., Fedorov, A. Y., Nyuchev, A. V., Orlov, V. Y., Begunov, R. S., Rusakov, A. I., Kolobov, A. V., Kofanov, E. R., Fedotova, O. V., Egorova, A. Y., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Osyanin, V. A., Reznikov, A. N., Fisyuk, A. S., Sagitullina, G. P., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A., Grachev, M. K., Maslennikova, V. I., Koroteev, M. P., Brel’, A. K., Lisina, S. V., Medvedeva, S. M., Shikhaliev, K. S., Suboch, G. A., Tovbis, M. S., Mironovich, L. M., Ivanov, S. M., Kurbatov, S. V., Kletskii, M. E., Burov, O. N., Kobrakov, K. I. & Kuznetsov, D. N., 1 фев 2018, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, стр. 157-371 215 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статьянаучнаярецензирование