Фильтр
статья

Поиск результатов

  • 2018

    New cryptogamic records. 2

    Czernyadjeva, I. V., Kotkova, V. M., Zemlyanskaya, I. V., Novozhilov, Y. K., Vlasenko, A. V., Vlasenko, V. A., Blagoveshchenskaya, E. Y., Georgieva, M. L., Notov, A. A., Himelbrant, D. E., Muchnik, E. E., Urbanavichene, I. N., Aristarkhova, E. A., Bocharnikov, M. V. & Ismailov, A. B., 1 янв 2018, В: Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii. 52, стр. 209-223 15 стр.

    Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

    7 Цитирования (Scopus)