MK.3004.2016 Механика

Результат исследований

Фильтр
предисловие, научный комментарий, послесловие
2008

Preface

Babich, V. M., Buldyrev, V. S., Troyan, V. N., Smyshlyaev, V. P., Stone, R., Zhu, N., Perel, M. V., Samsonov, A. M., Andronov, I. V., Kirpichnikova, N. Y., Lyalinov, M. A., Novikova, E. V., Shibaeva, Y., Zalesskaya, N. & Kiselev, A. P., 1 дек 2008, 2008 Proceedings of the International Conference Days on Diffraction, DD 2008. 1 стр. (2008 Proceedings of the International Conference Days on Diffraction, DD 2008).

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийпредисловие, научный комментарий, послесловиенаучная

2006

Preface

Babich, V. M., Buldyrev, V. S., Troyan, V. N., Smyshlyaev, V. P., Stone, R., Zhu, N., Kiselev, A. P., Samsonov, A. M., Grikurov, V. E., Andronov, I. V., Kirpichnikova, N. Y., Lyalinov, M. A., Novikova, E. V. & Yanson, Z. A., 1 дек 2006, Proceedings of the International Conference 'Days on Diffraction' 2006, DD. 1 стр.

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийпредисловие, научный комментарий, послесловиенаучная