CB.5034.2015 Международные отношения

Сотрудничество Подробную информацию о сотрудничестве по странам можно получить нажатием на точки.

Проекты 2019 2019

  • 1 Активный

Результат исследований 2017 2018

  • 2 Обзорная статья
  • 1 статья в сборнике материалов конференции
  • 1 статья
24 Цитирования (Scopus)

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., Nikolaev, V. A. и 59 др., Rodina, L. L., Khlebnikov, A. F., Beletskaya, I. P., Vatsadze, S. Z., Gromov, S. P., Zyk, N. V., Lebedev, A. T., Lemenovskii, D. A., Petrosyan, V. S., Nenaidenko, V. G., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Shmigol’, T. A., Korlyukov, A. A., Tikhomirov, A. S., Shchekotikhin, A. E., Traven’, V. F., Voskresenskii, L. G., Zubkov, F. I., Golubchikov, O. A., Semeikin, A. S., Berezin, D. B., Stuzhin, P. A., Filimonov, V. D., Krasnokutskaya, E. A., Fedorov, A. Y., Nyuchev, A. V., Orlov, V. Y., Begunov, R. S., Rusakov, A. I., Kolobov, A. V., Kofanov, E. R., Fedotova, O. V., Egorova, A. Y., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Osyanin, V. A., Reznikov, A. N., Fisyuk, A. S., Sagitullina, G. P., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A., Grachev, M. K., Maslennikova, V. I., Koroteev, M. P., Brel’, A. K., Lisina, S. V., Medvedeva, S. M., Shikhaliev, K. S., Suboch, G. A., Tovbis, M. S., Mironovich, L. M., Ivanov, S. M., Kurbatov, S. V., Kletskii, M. E., Burov, O. N., Kobrakov, K. I. & Kuznetsov, D. N., 1 фев 2018, В : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, стр. 157-371 215 стр.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхОбзорная статьянаучнаярецензирование

Борьба США с распространением исламского радикализма в социальных сетях

Григорьева, О. В. & Казаков, Д. Г., 2018, Борьба США с распространением исламского радикализма в социальных сетях. ГНИИ "Нацразвитие", стр. 18-21.

Результат исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

Роль Королевы Маргрете II в советско-датских и российско-датских отношений

Григорьева, О. В. & Плюснин, Н. О., 2018, В : ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПОЛИТОЛОГИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Т. 11. , № 4.

Результат исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьянаучнаярецензирование