Stokes shift in CuBr nanocrystals

I.Kh. Akopyan, M. E. Labzovskaya, S.V. Babenkov, V.V. Golubkov, B.V. Novikov, A.N. Tzagan-Mandzhiev, D.V. Tzagan-Mandzhieva

Research output

Original languageUndefined
Title of host publication21st International Symposium "Nanostructures: Physics and Technology"
Pages111-112
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this