Kononovite, NaMg(SO4)F, a new mineral from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia

Igor V. Pekov, Maria G. Krzhizhanovskaya, Vasiliy O. Yapaskurt, Dmitry I. Belakovskiy, Nikita V. Chukanov, Inna S. Lykova, Evgeny G. Sidorov

Research output: Contribution to journalArticle

6 Scopus citations

Cite this