Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh – hợp phần then chốt của thắng lợi và cải cách thành công của Việt Nam

Research output

Original languageUndefined
Title of host publicationDi sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay
PublisherИздательство Санкт-Петербургского университета
Pages493-502, 510
ISBN (Print)978-5-88812-730-8
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this