Termin “transidiomatyczność” jako próba znalezienia adekwatnego lingwistycznego ujęcia dla niektórych wątków glottodydaktycznych

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Translated title of the contributionТермин "трансидиоматичность" как попытка найти адекватное лингвистическое обозначение для некоторых лингводидактических вопросов
Original languagePolish
Pages (from-to)93-102
Number of pages10
JournalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców.
Issue number27
StateSubmitted - 2020

Scopus subject areas

  • Arts and Humanities(all)

Cite this