1. IRC_2020 - 5: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2024 г. этап 5

  Тихонович, И. А., Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Андреева, Е. А., Артемьева, Г. А., Баскаков, А. В., Бузовкина, И. С., Буланов, А. Н., Бурлаковский, М. С., Виноградов, М. К., Вишняков, А. Э., Ганчева, М. С., Гафарова, Е. Р., Гранович, А. И., Додуева, И. Е., Жарков, Д. М., Жидкин, Р. Р., Жук, А. С., Зыкин, П. А., Зяблицкая, Т. П., Исса, Ш., Кимеклис, А. К., Кузнецова, К. А., Кушнов, И. Д., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Мешалкина, Д. А., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Орлова, А. А., Падкина, М. В., Поляков, В. И., Поценковская, Э. А., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Сидорин, А. В., Смоликова, Г. Н., Согомонян, К. С., Сокорнова, С. В., Сулейманов, А. Р., Творогова, В. Е., Темботов, Р. Х., Тимонин, В. Д., Ткаченко, Л. А., Трифонова, И. М., Фролов, А. А., Хабибулина, В. Р., Харазова, А. Д., Холостов, Г. Д., Цветкова, Н. В., Цыганков, М. А., Чебыкина, Е. Ю., Четвериков, Ф. Е., Ганкевич, В. Д., Ефремова, Е. П., Лосев, М. Р., Силинская, С. А., Билова, Т. Е. & Мезенцев, Е. С.

  1/01/2431/12/24

  Project: Grant fulfilmentTotal grant fulfilment

 2. GZ_NP_2017 - 8: Изучение геномных, протеомных и метаболомных характеристик биообъектов: 2024 г. этап 8

  Волков, К. В., Самарина, А. С., Абрамов, Р. В., Арбичева, А. И., Батурова, М. А., Бенкен, К. А., Борисенко, Т. А., Борисов, Я. Г., Бородкина, М. С., Войтюк, О. И., Воробьев, М. Г., Городилова, Е. Ю., Егиян, И. В., Емельянников, Д. В., Ермакович, Ю. М., Жидкин, Р. Р., Иванова, А. Н., Илларионов, Р. А., Иоффе, В. С., Казаков, С. В., Кашпар, О. В., Костин, Н. А., Кочергина, Н. А., Кузнецов, Н. А., Кулак, М. М., Кулешин, М. Р., Кулешова, И. А., Лебеденко, А. В., Лыхолай, А. Н., Нестеров, А. Р., Овчинникова, Н. С., Пинчук, Н. Р., Пяточенко, Н. Л., Радаев, А. В., Репкин, Е. А., Романович, А. Э., Савельева, О. А., Серегин, А. В., Суханов, И. И., Тарасова, М. С., Тихонова, Е. М., Федосеева, К. Н., Чекрыгин, С. А., Шаварда, А. Л., Шелякина, Е. Ю., Шустова, И. А. & Янсон, С. Ю.

  1/01/2431/12/24

  Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

 3. IRC_2020 - 2: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2021 г. этап 2

  Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Дубовиков, Д. А., Кимеклис, А. К., Кушнов, И. Д., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Поляков, В. И., Сулейманов, А. Р., Темботов, Р., Чебыкина, Е. Ю., Ворошилова, М. А., Ганчева, М. С., Додуева, И. Е., Крюкова, К. И., Кузнецова, К. А., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Поценковская, Э. А., Садикова, Д. С., Творогова, В. Е., Тихонович, И. А., Трифонова, И. М., Артемьева, Г. А., Бурлаковский, М. С., Падкина, М. В., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Цыганков, М. А., Вишняков, А. Э., Гранович, А. И., Жук, А. С., Логинова, Н. Б., Зяблицкая, Т. П., Согомонян, К. С., Соколова, И. В., Соколовский, Н. А., Федоров, Д. С., Хабибулина, В. Р., Четвериков, Ф. Е., Билова, Т. Е., Горбач, Д. П., Кисель, Э. В., Леонова, Т. С., Мешалкина, Д. А., Смоликова, Г. Н., Фролов, А. А., Цветкова, Е. В., Жидкин, Р. Р., Журбенко, П. М., Сокорнова, С. В., Хафизова, Г. В., Андреева, Е. А., Бемова, В. Д., Мальцева, В. С., Цветкова, Н. В., Харазова, А. Д., Федосеева, К. Н. & Бузовкина, И. С.

  11/01/2131/12/21

  Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

 4. IRC_2020 - 1: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2020 г. этап 1

  Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Дубовиков, Д. А., Кимеклис, А. К., Кушнов, И. Д., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Поляков, В. И., Сулейманов, А. Р., Темботов, Р., Чебыкина, Е. Ю., Ворошилова, М. А., Ганчева, М. С., Додуева, И. Е., Крюкова, К. И., Кузнецова, К. А., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Поценковская, Э. А., Садикова, Д. С., Творогова, В. Е., Тихонович, И. А., Трифонова, И. М., Артемьева, Г. А., Бурлаковский, М. С., Падкина, М. В., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Цыганков, М. А., Вишняков, А. Э., Гранович, А. И., Жук, А. С., Логинова, Н. Б., Зяблицкая, Т. П., Согомонян, К. С., Соколова, И. В., Соколовский, Н. А., Федоров, Д. С., Хабибулина, В. Р., Четвериков, Ф. Е., Билова, Т. Е., Горбач, Д. П., Кисель, Э. В., Леонова, Т. С., Мешалкина, Д. А., Смоликова, Г. Н., Фролов, А. А., Цветкова, Е. В., Жидкин, Р. Р., Журбенко, П. М., Сокорнова, С. В., Хафизова, Г. В., Андреева, Е. А., Бемова, В. Д., Мальцева, В. С., Цветкова, Н. В., Харазова, А. Д., Федосеева, К. Н. & Бузовкина, И. С.

  16/11/2031/12/20

  Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

ID: 61558666