If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
глава/раздел
2018

Частица by/bi: значение, употребление, синтаксис (русско-болгарские параллели)

Иванова, Е. Ю., 2018, Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jaзик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jaзици / Уредник: акад. З. Тополињска. Морфосинтаксички студии IV. . Скопjе: Македонска Академиjа на науките и уметностите, p. 49-74 (Морфосинтаксички студии).

Research outputpeer-review

2016

Безличные предложения с обязательным местоименным выражением экспериенцера в болгарском языке

Иванова, Е. Ю., 2016, Архитектура клаузы в параметрических моделях. А.В.Циммерлинг, Е.А.Лютикова (ред.).. Языки славянской культуры, p. 332 -368

Research output

Болгарские клитики

Иванова, Е. Ю., 2016, Архитектура клаузы в параметрических моделях. А.В.Циммерлинг, Е.А.Лютикова (ред.).. Языки славянской культуры, p. 292-324

Research output

Синтаксис местоименных клитик в форме датива в южнославянских языках

Петрова, Г. М. & Иванова, Е. Ю., 2016, Архитектура клаузы в параметрических моделях. А.В.Циммерлинг, Е.А.Лютикова (ред.).. Языки славянской культуры, p. 275-291

Research output

2014

Русские параллели болгарской да-конструкции

Иванова, Е. Ю., 2014, Субjунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции. МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, p. 245 стр., 107-161

Research output

2012

Динамика развития синтаксических конструкций

Руднев, Д. В., Иванова, Е. Ю., Тарланов, З. К. & В.С., Л., 2012, Грамматика и стилистика русского языка в синхронии и диахронии: очерки. Издательство Санкт-Петербургского университета, p. 504 стр., 295-329

Research output

Предикаты устойчивого признака в славянских языках (сопоставительный аспект)

Иванова, Е. Ю., 2012, Грамматика и стилистика русского языка в синхронии и диахронии: очерки / Отв. ред. С.В.Вяткина, Д.В. Руднев.. Издательство Санкт-Петербургского университета, p. 504 стр., 317-328

Research output

2011

Поле экзистенциальности в русском и македонском языках

Иванова, Е. Ю., 2011, Перифрастични конструкции со "ESSE" и "HABERE" во словенските и во балканските jазици / Уредник: акад. Зузана Тополиньска. МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, p. 175 стр.,145-170

Research output