Research Output

Filter
энциклопедия, словарь, справочник
2016

Энциклопедия теоретических основ налогообложения

Майбуров, И. А., Иванов, Ю. Б., БАЛАЦКИЙ, ЕВГЕНИЙ. ВСЕВОЛОДОВИЧ., БАШКИРОВА, НАДЕЖДА. НИКОЛАЕВНА., Белозеров, С. А., БЫКОВ, СТЕПАН. СЕРГЕЕВИЧ., ВИКТОРОВА, НАТАЛЬЯ. ГЕННАДЬЕВНА., ВИШНЕВСКИЙ, ВАЛЕНТИН. ПАВЛОВИЧ., ГОНЧАРЕНКО, ЛЮБОВЬ. ИВАНОВНА., ГУРНАК, АЛЕКСАНДР. ВЛАДИМИРОВИЧ., Ермакова, Е. А., ЕФИМЕНКО, Т. И., Иванов, В. В., Киреенко, А. П., КРИСОВАТЫЙ, АНДРЕЙ. ИГОРЕВИЧ., ЛЕОНТЬЕВА, ЮЛИЯ. ВЛАДИМИРОВНА., ЛЫКОВА, ЛЮДМИЛА. НИКИТИЧНА., МЕЛЬНИКОВА, НАДЕЖДА. ПЕТРОВНА., МИРОНОВА, ОЛЬГА. АЛЕКСЕЕВНА., НАЙДЕНКО, А. Е. & 11 others, ОРЛОВА, ЕЛЕНА. НИКОЛАЕВНА., ПАНСКОВ, ВЛАДИМИР. ГЕОРГИЕВИЧ., ПИНСКАЯ, МИЛЯУША. РАШИТОВНА., Погорлецкий, А. И., ПУШКАРЕВА, ВАЛЕНТИНА. МАКСИМОВНА., СМИРНОВ, ДЕНИС. АЛЕКСАНДРОВИЧ., СОКОЛОВСКАЯ, А. М., СОКОЛОВСКАЯ, ЕЛЕНА. ВАСИЛЬЕВНА., ФЕДОТОВ, ДМИТРИЙ. ЮРЬЕВИЧ., ХАНАФЕЕВ, ФАРИД. ФАЙЗРАХМАНОВИЧ. & ЯДРЕННИКОВА, ЕЛЕНА. ВИКТОРОВНА., 2016, Москва: Юнити-Дана.

Research outputpeer-review

2011

Энциклопедия статистических терминов

Абдрахманова, Г. И., Абдулгалимов, А. М., Айвазян, С. А., Андреев, Е. М., Андрюшечкина, И. Н., Антохонова, И. В., Арженовский, С. В., Архангельский, В. Н., Архипова, М. Ю., Астафьева, Е. В., Бакуменко, Л. П., Балаш, В. А., Балаш, О. С., Баргуев, С. Г., Белов, В. Б., Бессонов, В. А., Билан, Ю. А., Борискин, Д. А., Будажанаева, Д. Ц., -Д., U. & 75 others, Булыч ва, С. В., Бушманова, М. В., Бычкова, С. Г., Василенко, Е. А., Васильева, Г. Г., Васин, С. А., Габелко М.в., U., Городникова, Н. В., Гохберг, Л. М., Грачева, Г. А., Дарда, Е. С., Денисенко, М. Б., Дзигоева, Е. С., Дмитриев, А. Л., Донец, Е. В., Дубинина, И. В., Дуброва, Т. А., Думнов, А. Д., Егоров, А. В., Елаховский, В. С., Елизаров, В. В., Елисеева, И. И., Есенин, М. А., Ефимова, М. Р., Жданчиков, П. А., Житников, И. В., Жихорева, Г. А., Забатурина, И. Ю., Заварина, Е. С., Звездина, Н. В., Зинченко, А. П., Иванов, Ю. Н., Ивашенкова, М. В., Исаев, Н. И., Камалова, Р., Капустин, А. К., Карамышева, А. В., Карас ва, Л. А., Карельская, С. Н., Карманов, М. В., Карпеев, Э. П., Кваша, Е. А., Кевеш, М. А., Кильяченкова, Е. В., Князева, Т. В., Ковалева, Г. Г., Ковалева, Н. В., Коваленко, А. П., Козлов, А. Ю., Кокина, Е. П., Колчинский, Э. И., Константинов, А. Е., Конычева, В. А., Копнова, Е. Д., Коротков, П. А., Кравченко, М. В., Кремер, Н. Ш., Кривоненкова, Е. Н., Кузнецова, В. И., Кузнецова, И. А., Леденева, Л. И., Лолейт, А. С., Лукаш, Е. Н., Лукашин, Ю. П., Луппов, А. Б., Львова, Д. А., Любенцова, Т. В., Максимова, Т. М., Малахова, Т. А., Мамий, И. П., Мархонько, В. М., Мет лкин, П. В., Миронкина, Ю. Н., Михайлов, М. А. & Михайлова, С. BI., 2011, Издательский дом НИУ ВШЭ.

Research output