Filter
Review article

Search results

  • 2011

    Investigation of beam- and wave-plasma interactions in spherical tokamak Globus-M

    Gusev, V. K., Aminov, R. M., Berezutskiy, A. A., Bulanin, V. V., Chernyshev, F. V., Chugunov, I. N., Dech, A. V., Dyachenko, V. V., Ivanov, A. E., Khitrov, S. A., Khromov, N. A., Kurskiev, G. S., Larionov, M. M., Melnik, A. D., Minaev, V. B., Mineev, A. B., Mironov, M. I., Miroshnikov, I. V., Mukhin, E. E., Novokhatsky, A. N. & 18 others, Panasenkov, A. A., Patrov, M. I., Petrov, A. V., Petrov, Y. V., Podushnikova, K. A., Rozhansky, V. A., Rozhdestvensky, V. V., Sakharov, N. V., Shevelev, A. E., Senichenkov, I. Y., Shcherbinin, O. N., Stepanov, A. Y., Tolstyakov, S. Y., Varfolomeev, V. I., Voronin, A. V., Yagnov, V. A., Yashin, A. Y. & Zhilin, E. G., 1 Oct 2011, In: Nuclear Fusion. 51, 10, 103019.

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

    21 Scopus citations